top of page
Wedstrijdreglement

Algemeen Wedstrijdreglement Golfclub Ookmeer

 

Dit reglement is van toepassing op alle wedstrijden georganiseerd door Golfclub Ookmeer.

De Wedstrijdcommissie, hier te noemen de WeCo, is verantwoordelijk voor de orga­ni­satie van wedstrijden. Aan de WeCo is de behandeling opgedragen van overtre­dingen van de Golf- en Gedragsregels.

De WeCo kan de organisatie van specifieke wedstrijden delegeren aan andere commis­sies en/of personen, hierna te noemen de wedstrijdleiding. Aanvullende wedstrijdvoorwaarden voor die wedstrijden behoren te worden goedgekeurd door de WeCo en te worden vastgelegd in een separaat Wedstrijdreglement.

De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële regels van Royal Ancient Golf Club of St Andrews en de Plaatselijke Regels zoals vastgesteld door de Handicap- en Regelcommissie, hierna te noemen de Hareco, en de WeCo.

 

Van spelers wordt verwacht dat zij het regelboekje bij zich hebben.

 

Een deelnemer is er zelf voor verantwoordelijk dat hij zich voor een wedstrijd in­schrijft met de juiste handicap. Hij/zij dient een eventuele wijziging van de handi­cap vóór aanvang van de wedstrijd kenbaar te maken aan de wedstrijdleiding.

 

De WeCo kan de Hareco verzoeken de exact handicap van een speler te verlagen/ verhogen indien de vaardigheid en de handicap van die speler teveel uiteenlopen.

 

Deelname aan wedstrijden staat in beginsel open voor geregistreerde leden met een volledig lidmaatschap van Golfclub Ookmeer.

 

De speler kan zich inschrijven voor een wedstrijd door met balpen zijn naam en handicap te vermelden op de inschrijflijst.

 

Inschrijflijsten worden minimaal drie weken vóór een wedstrijd op het wedstrijdbord opge­hangen. Op de wedstrijdlijst staan de datum en het tijdstip van de wedstrijd, de spelvorm, het bedrag van de inschrijving en de uiterste aanmelddatum. Indien nodig wordt een reserve­lijst toegevoegd.

Spelers die zich op de deelnemerslijst hebben geplaatst en die, voordat de uiterste aanmeld­datum is verstreken, afzien van deelname kunnen hun inschrijving op de inschrijflijst door­halen of dit telefonisch of per email melden bij de wedstrijdleiding.

 

Spelers die op de reservelijst staan worden geplaatst zodra de uiterste inschrijfdatum is verstreken en het voor de wedstrijdleiding duidelijk is hoeveel inschrijvingen zijn geannu­leerd. De volgorde op de reservelijst is bepalend voor de plaatsing.

 

Spelers dienen zich behoudens calamiteiten minimaal 24 uur voor de starttijd telefonisch of per email af te melden bij de wedstrijdleiding. Een te late afzegging of het zonder geldig bericht van afmelding niet verschijnen aan de start wordt beschouwd als “no-show”. Voordat deze speler aan een nieuwe wedstrijd kan deelnemen is hij/zij alsnog het startgeld van de no-show wedstrijd verschuldigd.

 

De kosten voor een wedstrijd dienen betaald te worden bij de inschrijving op de eerste wedstrijd­dag, tenzij anders vermeld.

 

De indeling van de flights wordt bij de inschrijving bekend gemaakt.

 

Spelers mogen gedurende de vastgestelde ronde geen gebruik maken van enige vorm van vervoer, tenzij met toestemming van de WeCo.

 

De speler dient zich uiterlijk 30 minuten voor de starttijd te melden bij de wedstrijdleiding, het verschuldigde startgeld te voldoen, de scorekaart in ontvangst te nemen en deze volledig en leesbaar in te vullen.

 

Spelers dienen tien minuten vóór aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn bij de tee waarvan zij moeten starten, en dienen op tijd af te slaan.

 

De scorekaart dient correct, met ingevulde scores, ondertekend door de speler en marker en binnen 20 minuten na het beëindigen van de laatste hole van de gespeelde ronde te worden ingeleverd bij de commissie.

 

Wedstrijden vinden doorgang onder alle weersomstandigheden. De WeCo behoudt zich het recht voor een wedstrijd geen doorgang te laten vinden of te onderbreken indien naar haar oordeel de weersomstandigheden of de toestand van de baan daartoe aanleiding geeft.

 

De WeCo heeft de bevoegdheid om voor de start van een qualifying wedstrijd deze non-qualifying te verklaren vanwege zeer uitzonderlijk weer en/of slechte baanomstandigheden. Indien nodig overlegt de WeCo met de Hareco.

 

Wedstrijden, gespeeld in de periode van 15 november tot 15 maart, zijn non-qualifying.

 

Onderbroken wedstrijden worden zo snel mogelijk hervat.

 

De winnaars van een wedstrijd dienen aanwezig te zijn op het tijdstip van de prijsuitreiking. Bij afwezigheid zonder afmelding bij de WeCo verliest de speler het recht op de bij die wed­strijd behorende prijs.

 

Indien een speler om welke reden dan ook tussentijds zijn ronde beëindigt of zich terug trekt uit de wedstrijd, dient hij dit te melden bij de WeCo.

 

Van spelers wordt verwacht dat zij gepaste en verzorgde golfkleding dragen. Spijkerbroeken en T-shirts zijn niet toegestaan.

 

De speler dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de WeCo onaan­vaard­baar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren.

 

Behoudens toegestane afstandsmeters behoren spelers en personen die de speler op diens verzoek of op aanwijzing van de vereniging bijstaan, geen elektronische apparaten te gebruiken of in de stand-by stand te hebben.

 

Overtreding van een bepaling in dit reglement leidt bij de eerste overtreding tot een schriftelijke waarschuwing. Een herhaling van dezelfde overtreding wordt gesanctioneerd met diskwalificatie van die wedstrijd of uitsluiting van een serie wedstrijden.

 

Indien een speler zonder zich te melden de wedstrijd verlaat (no-return) wordt hij voor de eerstvolgende twee wedstrijden uitgesloten en wordt zijn/haar handicap met 0,1 punt ver­hoogd.

 

Alle 9- en 18-holes wedstrijden gelden als qualifying, voor zover de scores omgerekend kunnen worden volgens het dan geldende handicapsysteem en de baan qualifying is.

 

Maximale speelhandicap bij clubkampioenschappen is 36  

Maximale speelhandicap bij alle andere wedstrijden is 54

 

Clubhandicaps 37.0 t/m 54.0 worden bij clubkampioenschappen en Osdorp Open omgezet in 36. Clubhandicaps 37.0 t/m 54.0 worden door de Hareco bij andere wedstrijden tot maxi­maal 54 beoordeeld.

 

Onder clubkampioenschappen wordt verstaan: Voorjaar- Najaar- Matchplay-  Strokeplay- en Vierbalkampioenschap. Tijdens het Voor- en Najaarkampioenschap wordt bruto strokeplay gespeeld. Bij het Strokeplaykampioenschap wordt naast het bruto- ook een netto klassement opgemaakt. Bij gelijk eindigen wordt een play-off gespeeld.

 

Voor elke wedstrijd zijn minimaal 10 deelnemers vereist. De WeCo behoudt zich het recht voor bij de speciale wedstrijden/kampioenschappen hiervan af te wijken.

 

Maximale speelduur voor 18 holes wedstrijden is 4 1/2 uur.

Maximale speelduur voor 9 holes wedstrijden is 2 1/4 uur.

Bij bijzondere omstandigheden kan de WeCo hiervan afwijken.

 

Bij series van 6 of meer wedstrijden wordt het minste resultaat niet geteld. De eerste afge­laste wedstrijd geldt als minste resultaat.

De individuele en seriewedstrijden worden gespeeld op basis van stableford met volledige handicapverrekening. Bij gelijk eindigen wordt de speler met de laagste handicap als winnaar aangewezen. Als de handicaps gelijk zijn wordt er een play-off over (een veelvoud van) drie holes gespeeld.

 

De WeCo beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet. Het Wedstrijdreglement van de NGF 2015 is hierbij leidend.

 

Juni 2018

bottom of page