top of page

Local rules renovatie tweede fairway deel van Hole 5

 

Zoals u al enige tijd heeft gemerkt is het tweede deel van de fairway van hole 5 ontdaan van haar toplaag en is er een behoorlijke renovatie gedaan.

Er zijn reeds regels aangegeven hoe hiermee om te gaan, doch de Rehaco en het bestuur vinden dat deze regels aangescherpt / aangepast dienen te worden naar de situatie en ervaringen die er is opgedaan.

Wat verandert er?

 

Local Rule benoeming van tijdelijk gebied

Het 2e voetbalveld van hole 5 wordt vanaf 10 juli 2024 tot intrekking van deze regel beschouwd als Ground Unther Repair (GUR-of in het Nederlands Grond in Bewerking)

 

Dit betekent dat het niet meer out of bounds is en u geen nieuwe bal met bijtelling van een strafslag meer hoeft te slaan (u mag dat natuurlijk wel, aan u de keuze).

 

Grenzen van het gebied

De grenzen van het GUR gebied zijn:

In de lengterichting: Een lijn getrokken aan de buitenkant (dus de kant van hole 4) van de lichtmasten naar de sloot achter de Teebox van 4 en van de laatste lichtmast richting het hoekje van de 2 hekken van het eerste voetbalveld en stoppende ter hoogte van de asfaltweg.

 

In de breedterichting: vanuit het tweede voetbalveld van hole 5 bezien de lijn van de rand van de asfaltweg.

Als de bal de grenslijn raakt ligt de bal in GUR.

 

Voor het gemak is een schematische tekening bijgevoegd en zal in de baan enkele hulplijnen worden getrokken om een en ander duidelijker zichtbaar te maken.

 

Spelen van de bal uit GUR

U mag geen bal van een plek spelen als deze in de GUR ligt. U bent verplicht de bal op te nemen en deze op een andere plek te vervolgen.

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a. (2 strafslagen of verlies van de hole).

 

Vervolg spelen indien bal in GUR-gebied spelende op hole 4

Voor hervatten van het spel als de bal spelende op hole 4 op het hierboven benoemde GUR gebied komt (direct van de afslag of op een slag daarna) gaat u naar de Dropping Zone voor hole 4.

Deze is halverwege het eerste deel van de fairway van hole 4.

Dus waar uw bal ook in het GUR gebied ligt, u bent verplicht of door te lopen of terug te lopen, afhankelijk waar uw bal tot stilstand is gekomen, en uw ronde te vervolgen na het juist droppen van de bal in de Dopping Zone van hole 4.

Deze zone is gekenmerkt  door omlijning, de tekst DZ en het getal 4.

Voor het opnemen en vervolgen van het spel in de Dropping Zone 4 ontvangt u geen additionele strafslagen.

 

Vervolg spelen indien bal in GUR-gebied spelende op hole 5

Voor hervatten van het spel als de bal spelende op hole 5 op het hierboven benoemde GUR gebied komt (direct van de afslag of op een slag daarna) gaat u naar de Dropping Zone voor hole 5.

Deze is bij het begin van het eerste tweede deel van de fairway van hole 5.

Dus waar uw bal ook in het GUR gebied ligt, u bent verplicht uw ronde te vervolgen na het juist droppen van de bal in de Dopping Zone van hole 5.

Deze zone is gekenmerkt  door omlijning, de tekst DZ en het getal 5.

Voor het opnemen en vervolgen van het spel in de Dropping Zone 5 ontvangt u geen additionele strafslagen.

 

Bal schoonmaken

U mag indien u de bal in de Dropping Zone moet gaan droppen de bal eerst schoonmaken.

 

Plaatsen

Wij zijn ter oren gekomen dat bepaalde leden door de baan willen plaatsen. De fairway (zijnde de voetbalspeelvelden) zijn van een dermate kwaliteit dat, voor zover wij dat op dit moment in het algemeen constateren, plaatsen i.v.m. onevenredig slechte kwaliteit van de baan niet aan de orde is.

De moeilijkheden die men tegenkomt zoals bijvoorbeeld weegbree of verminderd gras na het snijden van het veld is op dit moment onderdeel van de moeilijkheid van de baan.

 

Wij herhalen  de regels- aangaande Abnormale baanomstandigheden.

 

16.1 Abnormale baanomstandigheden

Doel van de Regel: Regel 16 beschrijft wanneer en hoe een speler een situatie zonder straf mag ontwijken door een bal van een andere plek te spelen, bijvoorbeeld wanneer hij in zijn spel wordt belemmerd door een abnormale baanomstandigheid of een situatie met gevaarlijke dieren.

  1. Deze omstandigheden worden niet beschouwd als onderdeel van de uitdaging die bij het spelen van de baan hoort. Daarom is ontwijken zonder straf meestal toegestaan, behalve in een hindernis.

  2. Gewoonlijk wordt de situatie ontweken door een bal te droppen in een dropzone die wordt bepaald op basis van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering.

 

Er is sprake van een belemmering in ieder van de volgende gevallen:

  • De bal raakt of ligt in of op een abnormale baanomstandigheid.

  • Een abnormale baanomstandigheid belemmert fysiek de ruimte voor het innemen van de spelers stand of voorgenomen swing.

  • Alleen wanneer de bal op de green ligt: een abnormale baanomstandigheid op of naast de green belemmert de speellijn.

Overtreding van deze regel geeft een algemene straf tot gevolg (2 strafslagen)

Let op:

Als de abnormale baanomstandigheid zo dichtbij is dat de speler er weliswaar door wordt afgeleid, maar er niet wordt voldaan aan één van de bovengenoemde eisen, is er geen sprake van een belemmering volgens deze regel.

Winter local rules

 

Het is weer 1 november geweest. Vanaf deze datum mogen verenigingen en banen de regels aanpassen omdat de condities van de baan relatief slechter aan het worden is. Zo ook bij onze vereniging en bij onze baan.

Deze rules zijn van toepassing tot 1 april tenzij wij deze regel tot 1 mei verlengen.

 

Wat verandert er?

 

Local Rule E-3: Plaatsen

“Als de bal van een speler door de baan in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager (dus niet in de rough) ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied waarin geplaatst mag worden en dan spelen. Het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

• Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.

• Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: de lengte van een scorekaart of 15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:

➢ dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
➢ dit gebied moet in het algemene gebied zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.”


Wat betekent dit!

U moet(!!!) eerst de bal markeren (twee strafslagen als dat niet is gedaan). Daarna mag u de bal schoonmaken of vervangen door een andere bal. Daarna plaatst u de bal binnen de 15 cm van het referentiepunt (uw marker). Als u dit niet juist doet (dichterbij hole of verder dan 15 cm) en u ontdekt dit voordat u geslagen heeft, mag u dit zonder straf herstellen zolang de marker nog op de grond ligt. Na het loslaten van de bal is de bal geplaatst en is de bal in het spel, maar pas als u de marker heeft weggehaald is de procedure voltooid.

Merkt u het te laat en heeft u nog niet geslagen, kunt u herstellen, maar dat kost u 2 strafslagen.

Tot nu toe kunt u op verschillende manieren deze regel overtreden. Stapelen van fouten binnen één regel kan niet, dus wat u ook fout doet het is maximaal 2 strafslagen.  De regel is nu niet meer van toepassing. Bal is in het spel.

Slaat u van een plaats buiten het gebied waar u de bal had moeten plaatsen, speelt u van de verkeerde plaats. Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats: algemene straf volgens Regel 14.7a. (2 strafslagen of verlies van de hole).

Als de afstand waar u de bal heeft geplaatst maar gering verder is dan mocht is of u heeft geen voordeel van het verder plaatsen van de bal, hoeft u uw fout niet te herstellen en opnieuw maar dan van de juiste plaats te slaan. U mag gewoon verder met de bal die u geslagen heeft.

Maar …. als u de bal net iets verder neerlegt zodat u b.v. een overhangende tak daarmee (makkelijker) kan ontwijken, heeft u weldegelijk voordeel gerealiseerd door de regel te overtreden. In dat geval bent u verplicht de bal opnieuw te slaan, van de juiste plek. De slag die u heeft gedaan telt niet. U had al straf gehad voor het spelen van de verkeerde plek, u krijgt er geen extra straf voor, maar u moet wel van de juiste (en dus moeilijkere) plek slaan. Die plek moet u zo goed mogelijk als dat kan terug vinden.

Gaat u toch door dan moet u 2 strafslagen bij uw totaal op deze hole tellen. En als u dat niet doet kan dat betekenen dat u gediskwalificeerd wordt omdat u na ondertekenen en inleveren een onjuist aantal slagen op uw kaart heeft staan.

 

Veel voorkomende situatie je plaatst de bal, je laat hem los en de bal verrolt van de plek. Dat is dan jammer. Als u de bal opnieuw aanraakt en/of verplaatst, heeft u de plaatsingsregel ook overtreden. U mocht de bal maar een keer plaatsen. Dus ook in deze situatie de generale straf (2 strafslagen of verlies van de hole).

 

Waar mag u plaatsen?

Op de fairway. Waar is bij GC Ookmeer de fairway? Dat is lastig te zeggen, want dit is niet altijd duidelijk. Wat wel gezegd kan worden is waar de fairway NIET is en dus waar u niet mag plaatsen.

  1. Op plekken met echt hoog gras.

  2. Tussen de bomen en/of struiken of zeer vlakbij waarbij punt a ook van toepassing is (bij de randen).

  3. Naast en achter de greens.

  4. Bij hole 5 op het gebied tussen het afscheidingshek van het eerste veld en de asfaltweg

  5. Achter de ballenvangers

Uitzondering bij holes 2 en 3: het hoge gelegen gras achter de tribune of achter het doel.

Vanaf de boom naast hole 2 naar de Molen en naar het Clubhuis van DEVO is Rough. Dus daar niet meer plaatsen.

Bij Hole 2 in lijn van de ballenvanger naar de oudste Green van 2 (voor het water) en verder is Rough. Dus plaatsen is niet toegestaan.

 

Waar wel. Over het algemeen: tussen de lijnen van het voetbalveld en de uitloopgedeelten (dat is ongeveer 2 meter na de getrokken lijn van het voetbalveld) , maar ook bij hole 2 vanaf het water/c.q. de (wat minder) oude Green (dus over het water) tot aan de nieuwe green. Dus ook op het schuine gedeelte.

 

Helaas zijn de gebieden niet zo scherp gemarkeerd zoals dat op een reguliere baan wel het geval is. Van elke speler en Marker mag worden verwacht dat zij de regels zoals hierboven uitgelegd naar eer en geweten zo goed mogelijk volgen.

 

E-2 Bal schoonmaken

“Als de bal van een speler door de baan in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager, etc. ligt, mag de bal worden opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst zonder straf. De speler moet de bal eerst markeren voordat deze wordt opgenomen (zie Regel 14.1) en de bal moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (zie Regel 14.2).

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.”

 

HARECO

Noodgevallen:

Bij een noodsituatie bel 112. De brandweerkazerne is vlakbij.

In het clubhuis is een AED aanwezig.

bottom of page